Skip Navigation

VivihoAdresa.info

Vivi's website about the Go game

 

SGA Ranking system

Never be translated.

Článok 1. Základné ustanovenia.

1.1 Klasifikačný poriadok Slovenskej asociácie Go (ďalej SAG) určuje klasifikačné orgány, systém a postup pri výpočte a evidencii klasifikačných tried. Tento klasifikačný poriadok SAG nahradzuje v plnom rozsahu predchádzajúci klasifikačný poriadok vrátane všetkých doterajších doplnkov. V období jeho platnosti budú aj naďalej zhromažďované námety a návrhy pre eventuálne úpravy a zmeny so zreteľom k medzinárodnej klasifikácii.

Článok 2. Klasifikačná komisia.

2.1 Vrcholným klasifikačným orgánom na Slovensku je klasifikačná komisia (ďalej KK), trojčlenný orgán menovaný výborom SAG. Činnosť KK riadi jej predseda, ktorý je takisto menovaný výborom asociácie.

2.2 KK vytvára návrh klasifikačného poriadku a jeho zmien a predkladá ich výboru SAG, prevádza výklad klasifikačného poriadku a sleduje jeho dodržiavanie, vedie evidenciu klasifikačných tried všetkých členov SAG a zaoberá sa riešením sporných a výnimočných prípadov klasifikácie. Rozhodnutie KK je platné pri dosiahnutí zhodnosti hlasov väčšiny členov KK.

2.3. Proti rozhodnutiu KK je možné do 1 mesiaca po jeho zverejnení podať protest.

Článok 3. Klasifikovateľná partia a turnaj.

3.1 Turnaj sa považuje za oficiálne organizovaný, ak jeho usporiadateľ určuje každému hráčovi súpera podľa stanoveného turnajového systému a kde je počet kôl určený systémom turnaja.

3.2 Každá partia, ktorá bola odohratá na oficiálne organizovanom turnaji na doske veľkosti 19x19 zaradenom do ratingovej databázy Európskej go federácie (ďalej EGF) je klasifikovateľná. Toto platí aj pre partie vyhraté alebo prehraté kontumáciou.

3.3 Ak hráčovi nie je určený súper (napr. pri nepárnom počte hráčov), partia nie je pre neho klasifikovateľná.

3.4 Z oficiálne organizovaných turnajov na území SR môžu byť zaradené do ratingovej databázy EGF všetky turnaje splňujúce príslušné podmienky EGF, pričom vyhlasovateľ turnaja môže pred začatím turnaja rozhodnúť o znížení kategórie turnaja alebo o nezaradení do ratingovej databázy EGF.

3.5 Ak sa jedná o oficiálne organizovaný turnaj na území SR, organizátor turnaja je povinný urýchlene zaslať výsledkovú listinu klasifikačnej komisii, ktorá zabezpečí jeho zaradenie do ratingovej databázy, prípadne podľa smerníc EGF sám zabezpečiť jej zaradenie do ratingovej databázy.

Článok 4. Klasifikačné triedy.

4.1 Klasifikačnými triedami sa rozumejú triedy kyu a dan (k a D), používané v oficiálnom systéme tried EGF. Najnižšia trieda je 20k, ktorú doteraz neklasifikovaný hráč dostane pri svojej prvej účasti na oficiálne organizovanom turnaji. Pri zlepšovaní úrovne hry hráča trieda stúpa až po 1k, nasleduje 1D až 8D.

4.2 Na zmenu klasifikačných tried sa používa oficiálny rating EGF, v ktorom každej klasifikačnej triede zodpovedá určitý rating, odstupňovaný po 100 bodoch (20k má rating 100 bodov, 19k má rating 200 bodov, 1D má rating 2100 bodov a pod).

4.3 Na oficiálne organizovanom turnaji hráč nastupuje s poslednou získanou alebo udelenou triedou.

Článok 5. Zmeny klasifikačných tried.

5.1 Novú triedu (vyššiu aj nižšiu) každý hráč získava automaticky na základe zodpovedajúceho ratingu EGF. Pásmo pre každú triedu začína 50 bodov pod jej strednou hodnotou a končí nasledujúcou triedou.

Článok 6. Udeľovanie tried bez uhratia na turnaji.

6.1 Triedy 20k-6k môže udeliť klubový tréner alebo vedúci klubu s triedou aspoň o päť stupňov vyššou od tej, ktorú chce udeliť. O udelení triedy je povinný do dvoch týždňov informovať klasifikačnú komisiu.

6.2 Triedy 5k-8D môže udeliť iba klasifikačná komisia.

6.3 Pretože nové triedy zodpovedajú ratingu, nie je možné hráčovi udeliť nižšiu triedu, než má podľa zodpovedajúceho ratingu EGF.

6.4 Trieda môže byť udelená bez uhratia na turnaji proti vôli hráča iba klasifikačnou komisiou. Pritom KK je povinná toto svoje rozhodnutie s hráčom prekonzultovať.

6.5 Hráč môže požiadať klasifikačnú komisiu o zmenu triedy.

Článok 7. Protesty.

7.1 Protest sa podáva písomnou formou a doručí sa KK, ktorá protest posúdi a výsledok do 1 mesiaca písomne doručí tomu, kto protest podal, prípadne ďalším, ktorých sa protest týka.

7.2 Proti rozhodnutiu o proteste nie je možné ďalej sa odvolať.

Článok 8. Záverečné ustanovenia.

8.1 Sporné a výnimočné prípady rieši KK.

8.2 Tento klasifikačný poriadok nadobúda platnosť k 1.1.2014.

 

Copyright (c) 2006-2024 Vivi, all rights reserved. This page is valid XHTML 1.0 Strict and CSS 2.1.